Vysvědčení jako osobní dopis

Na ScioŠkole v Jihlavě nehledejte známky. Nedávají nám smysl a pro proces učení mají pramalý význam. Daleko užitečnější je zpětná vazba a sebehodnocení dětí. Zpětná vazba má u nás dvojí podobu. Průběžná zpětná vazba a zpětná vazba v podobně slovního hodnocení na vysvědčení.

2. 2. 2022| Radka Matějíčková
Blog

Průběžná zpětná vazba

Už od první třídy dostávají děti průběžnou zpětnou vazbu. A to ihned po dokončení úkolu, nebo v jeho průběhu a zároveň na konci pracovního týdne. Zpětná vazba je formativní. To znamená, že popisuje, jak a co se dítěti dařilo a zároveň nastiňuje směr dalšího rozvoje. Mladší děti se takto pracovat teprve učí, ale ve třetím trojročí jsou již zpětnovazební rozhovory běžnou součástí týdne. Ti nejstarší pracují na schopnosti sebereflexe, která by v závěru měla být co nejobjektivnější.

Slovní hodnocení na vysvědčení

Při několika poradách, které se týkaly vysvědčení, jsme narazili na otázku, pro koho ho vlastně píšeme. Zda je adresováno dítěti, rodičům či prarodičům a známým.... Otázkou jsme se zabývali opravdu intenzivně, protože každý adresát vyžaduje trochu jinou rétoriku vysvědčení. Stávalo se nám, že ve snaze pokrýt všechny adresáty i předměty, rostl obsah vysvědčení a ze zpětné vazby od dětí víme, že je tento dokument až tolik neoslovil. Zpětnou vazbu od nás totiž dostávají po celý školní rok a děti skutečně nejsou ti, kdo vysvědčení v takové podobě nutně potřebují.

Na druhé straně ale cítíme, že sumativní zpětná vazba s formativním náznakem dalšího posunu, může být pro celkový proces učení významným prvkem. Využíváme proto možnosti sepsat v pololetí souhrnné vysvědčení (chci vidět ukázky), které nehodnotí jednotlivé předměty/oblasti, ale zaměřuje se na studijní autonomii a učební proces dítěte. 

Vysvědčení jako osobní dopis

Adresátem v pololetí se pro nás v první řadě stává dítě. Dostane se mu do rukou osobní dopis (chci vidět ukázky), kde se zaměřujeme na hodnocení kompetencí.

Dítě se tak například dozví, jestli se mu daří pracovat samostatně, nebo jestli a jakou potřebuje podporu průvodců, jestli dotahuje týdenní plány, zda dokáže soustředěně pracovat, jak vnímá chybu v procesu učení, jestli je ochotný procvičovat. Reflektujeme také jeho schopnost spolupracovat s ostatními, formulovat vlastní myšlenky, ochotu dodržovat pravidla školy, komunikační dovednosti atd. Vyzdvihujeme silné stránky, to, v čem dítě opravdu vyrostlo a doporučíme další postup pro práci ve druhém pololetí. U starších dětí zařazujeme výrazné prvky jejich sebehodnocení,nebo i zpětnou vazbu na práci dětí od jejich rodičů. 

"Takové vysvědčení vždy reflektuje míru dovednosti pracovat s textem a informacemi vzhledem k věku a zralosti dítěte."

 

 

Slovní hodnocení nám dává smysl

Na tento způsob hodnocení nejsme nikdo z nás (rodičů) zvyklí. Neznáme jej. Průvodcům jihlavské ScioŠkoly takto psané vysvědčení, kdy si všímáme "univerzálních" dovedností, které dítě praktikuje v jakémkoli oboru či předmětu poznávání, dává mnohem větší smysl. Může mít daleko větší dopad na celkový přístup k učení, vytváření vztahů, zdolávání obtížností a výzev, budování autonomie v učení. Směřuje víc do hloubky, než známka vyjádřená číslovkou.

Závěrečné vysvědčení

Na konci školního roku se podrobněji věnujeme oblastem, kterými se dítě v průběhu roku zabývalo a jak se mu dařilo. V takovém vysvědčení (chci vidět ukázky) najdete obraty jako: “slovní druhy rozeznáš bezpečně a bez potíží, nebo v matematice vždy volíš nejnáročnější úroveň a poradíš si s ní vždy hravě.” Ale i zde jsou na místě doporučení pro další učení. “V příštím školním roce se zkus více vracet ke kontrolám své práce,”, nebo “ve většině případů volíš základní úroveň, zkus jít častěji do výzvy náročnějších úrovní.”

Sebereflexe

Sebereflexe je nejen nejen prostředkem učení, ale zároveň jeho cílem. Schopnost vyhodnotit své úsilí a jeho výsledky je pro proces učení velmi důležitá. I v této oblasti děti v naší škole rozvíjíme. U mladších pracujeme s otázkami: co se ti dařilo nejvíc, na čem potřebuješ ještě zapracovat. Starší děti už jdou při sebehodnocení do větší hloubky. Pomáháme jim nejrůznějšími podpůrnými nástroji. (odkaz na kartičky)

Ukázky vysvědčení našich dětí

Jména dětí byly z důvodu ochrany osobních údajů smazána.

Zde naleznete ukázky těchto vysvědčení:

  • 1. třída
  • 1. dvojročí (2. - 3. třída)
  • 2. trojročí (4. - 6. třída)
  • 3. trojročí (7. - 9. třída)