Zápis do přípravné třídy 2024/2025

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Týká se i dětí, jímž byla povinná školní docházka odložena. Maximální kapacita přípravné třídy pro rok 2024/2025 je 7 dětí. 

Posláním přípravné třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do první třídy na ScioŠkole. Děti z přípravné třídy budou v každodenním kontaktu s žáky 1. trojročí, v určitých časech budou předškoláčci a školáci spolupracovat, navazovat vztahy a vzájemně se učit. Absolvování přípravné třídy je zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte do 1. ročníku ScioŠkoly. 

Školné je pro předškoláky 4 500,- za měsíc, platbu účtujeme za 10 měsíců školního roku.

Předběžná přihláška

 

Předpoklady pro přijetí

Zákonné předpoklady pro přijetí do přípravné třídy ScioŠkoly:

  1. Předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte
  2. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra

Další kritéria pro přijetí

  1. Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
  2. Přípravná třída v okamžik splnění předchozích kritérií není zaplněna dříve přijatými jedinci a místa nejsou vyhrazena pro později přihlášené děti s odkladem.

Kolik bude míst?

V roce 2024/2025 se v přípravné třídě v naší ScioŠkole otevírá 7 míst. Přípravná třída se otevře, pokud se do ní přihlásí alespoň 5 dětí splňujících kritéria pro přijetí.

Jak se přihlásit?

Nejprve vyplňte předběžnou přihlášku na webu. Na jejím základě Vám bude zaslán formulář oficiální přihlášky spolu s instrukcemi pro její doručení. 

Předběžná přihláška

Doporučení ze školského poradenského zařízení, které je nezbytnou podmínkou, si musíte obstarat sami, doporučujeme tak učinit co nejdříve.

Popovídáme si

Následně vás ScioŠkola pozve na pohovor. Popovídáme si  o souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a u dítěte bude ověřeno, že v jeho případě je zařazení do přípravné třídy ScioŠkoly vhodné, aby se vyrovnal jeho vývoj.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

O čem si budeme povídat?

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních škol,
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

A co na závěr? Přijetí

Jakmile bude ověřeno splnění všech povinných kritérií (vhodnost pro dítě, doporučení ze ŠPZ, soulad rodičů a neobsazení přípravné třídy) a jakmile se nashromáždí potřebný počet přihlášek splňujících kritéria, bude vydáno rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy.