Zápis/přestupZápis do prvního ročníku

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly Jihlava přijato maximálně 12 dětí.

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Zde najdete předběžnou přihlášku , jejímž vyplněním nám dáte vědět, že máte
o zápis do Scioškoly Jihlava zájem.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky.

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií
a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

 • Uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
 • uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce,
  a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky, dále
 • vylosovaní uchazeči.

  Splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci
  a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být, z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

  V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

 • Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

 • Zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

 • Zobrazení průběhu přihlašovacího procesu.
  Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

  Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických zásad
  a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů): zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách, zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol, zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů. S hodnotami a zásadami se seznámíte zde.

  Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.
  Sourozenci

  Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.
  Odklad povinné školní docházky

  V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.
  Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

  Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy
  ve správním řízení,
  a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky na čísle 733 779 522 nebo emailem na adrese jihlava@scioskola.cz, doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020, neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.
  Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

  Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy 23. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
  o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

  Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.  Přestup do 2. – 7. ročníku

  V případě zájmu o přestup se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

  Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49.
  O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících
  z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

  Váháte, zda je ScioŠkola to, co pro své dítě hledáte? Nabízíme odpovědi na nejčastější otázky.

  V případě, že se rozhodnete pro naši jihlavskou ScioŠkolu tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k přestupu:

  Přihláška k přestupu na ScioŠkolu.


  Vrátit se nahoru.
 • Kontakt